23.01.2014. – Vlada RH utvrdila Prijedlog nacrta Zakona o zaštiti na radu


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Vlada RH na svojoj jučerašnjoj sjednici održanoj 22.1.2014. godine usvojila je nacrt prijedloga Zakona o zaštiti na radu.

Ovim se Prijedlogom zakona predlaže preciznije odrediti i urediti područje djelovanja odredbi, koje su i do sada bile propisane Zakonom o zaštiti na radu, a u cilju izbjegavanja preklapanja nadležnosti, za:

 • sudionike i njihova prava, obveze i odgovornosti vezane za zaštitu na radu radnika i u provođenju mjera zaštite na radu,
 • osnovna i posebna pravila zaštite na radu,
 • obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu (u smislu pridržavanja i poštivanja općih načela, procjenjivanja rizika pri prilagođavanju tehnologije i proizvodnje promjenljivim zahtjevima tržišta, organiziranja i provedbe zaštite na radu, osposobljavanja za rad na siguran način, obavješćivanja i savjetovanja, poslova s posebnim rizicima, zaštite posebnih skupina radnika, korištenja sredstava rada i osobne zaštitne opreme te radnih postupaka, opasnih kemikalija i bioloških agensa, radnog okoliša, sigurnosnih znakova, zaštite od požara i eksplozije, spašavanja te ozbiljnih i iznenadnih opasnosti, pružanja prve pomoći, zaštite nepušača, zabrane uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti, evidencija, isprava i obavijesti, medicine rada, obveze prema tijelima nadzora, internog nadzora i dr.),
 • obveze i prava radnika, te prava povjerenika radnika za zaštitu na radu,
 • obveze ovlaštenika odnosno stručnjaka zaštite na radu,
 • obveze i odgovornosti pri projektiranju i izvođenju radova,
 • obveze i postupke obrazovanja i osposobljavanja iz zaštite na radu,
 • pravni okvir za rad ovlaštenih osoba za zaštitu na radu,
 • provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora te sankcioniranje ne provođenja ili kršenja odredbi ovoga Zakona,
 • prijelazne i završene odredbe Zakona u svezi s provedbenim propisima, ispravama i započetim postupcima.

Zakon o zaštiti na radu sa svim svojim izmjenama i dopunama predstavlja normativni okvir koji se u primjeni provodio putem svojih pedesetak i više provedbenih propisa, odnosno pravilnika, pravnih pravila i naredbi od kojih su neki preuzeti u okviru notifikacije o sukcesiji, a doneseni su četrdesetih odnosno pedesetih godina prošlog stoljeća. Takvo normativno stanje u tom području prouzročilo je određenu pravnu nesigurnost u provedbi Zakona i njegovih provedbenih propisa.

Pored toga valja naglasiti da su višestruke izmjene i dopune Zakona, zbog velike jezične i terminološke neusklađenosti i nedosljednosti, prouzročile poteškoće u razumijevanju odredbi Zakona, što je naročito stvaralo teškoće u primjeni propisa o zaštiti na radu posebice osobama koje su se počele baviti provedbom zaštite na radu.

Zbog ovako velikog broja provedbenih propisa, od kojih neki više i nisu primjenjivi u uvjetima brzog tehničko-tehnološkog razvoja, bilo je nužno izvršiti analizu svih sada važećih propisa u području zaštite na radu, kako bi se, u cilju olakšanja primjene kako samog Zakona, tako i njegovih provedbenih propisa, smanjio broj pravilnika, osobito starih pravnih pravila i naredbi.

Nacrt Zakona o zaštiti na radu

Komentari su zatvoreni.